Kapitel 3: Cirkulær Økonomi og Forbrug i EU

FORRIGE KAPITEL

Undervisningsmaterialet er støttet af EU-Nævnet
1. LINEÆR VS. CIRKULÆR ØKONOMI
Cirkulær økonomi er et modsvar til den lineære økonomi: Hvor det ellers har drejet sig om at producere, bruge og smide væk, skal man i stedet recirkulere ressourcerne. Mange ressourcer og råmaterialer er nemlig begrænsede, og derfor skal de kunne genanvendes og bruges igen og igen.
Ud fra den cirkulære tankegang fokuseres der på, at fremtidige generationer også skal have samme adgang til ressourcer og materialer, som vi har i dag. Sagt på en anden måde betyder det, at ressourcerne skal bruges bæredygtigt. Ting skal designes til at kunne genanvendes, og produkter skal kunne skilles ad, så ressourcerne kan bruges i en form, der enten skaber den samme værdi eller en merværdi, også kaldet upcycling.
En vigtig pointe ved cirkulær økonomi er derfor, at det rent faktisk skal kunne betale sig at cirkulere ressourcerne i et kredsløb frem for at hive nye op ad jorden.

2. GENANVENDELSE I EU
EU-Kommissionen har netop udsendt en pakke af initiativer om cirkulær økonomi, der f.eks. skal være med til at forebygge for meget affald og fremme genanvendelsen af emballageaffald og affald i kommuner. Derudover vil der ske en udfasning af deponering, så affald i EU ikke ender på en lossepladserne. EU-landene kun forbrænde der ellers ikke kan genanvendes.
EU’s målsætninger for 2030 om cirkulær økonomi lyder bl.a.:
65 % af det kommunale affald skal genanvendes
75 % af emballageaffaldet skal genanvendes
Højst 10 % af det kommunale affald må deponeres
Deponering af særskilt indsamlet affald forbydes

Når de nye regler træder i kraft i 2020, skal der skabes ensartethed på tværs af medlemslandene, så man sorterer og genanvender affald på samme måde overalt i EU.
Reglerne kommer til at dække alt fra æbleskrog og konservesdåser til plastikbøtter, tekstiler og batterier. Fra 2025 skal 55 % af vores husholdningsaffald genanvendes og 60 % fra 2030. Desuden skal alt organisk affald indsamles fra 2023.
Det betyder bl.a., at alle danskere skal sortere madaffaldet senest i 2023 og brugt tøj i 2025. Madaffaldet bliver samlet til en stor masse, hvorfra der kan udvindes biogas, når det rådner. Gassen kan så afbrændes i et biogasanlæg, hvor man genererer energi.
Med den nye lovgivning skal vi anvende ressourcerne langt mere optimalt end i dag. Det gælder både, når vi designer, producerer, bruger og kasserer produkter. I Danmark er vi godt i gang med den del af cirkulær økonomi, der omfatter genanvendelse af affald. Næste vigtige opgave bliver at minimere affaldet, ved at vi fra start designer vores produkter, så de med lethed kan indgå i nye produkter, når de er nedslidte eller outdatede.

FacebookMore...