Kapitel 2: Grøn Energi i EU

FORRIGE KAPITEL          NÆSTE KAPITEL

Undervisningsmaterialet er støttet af EU-Nævnet
1. ENERGI I EUROPA
Europa oplever i dag en stor efterspørgsel på energi, ustabile priser og gentagne afbrydelser af elforsyningen i flere lande. Derudover har energisektoren en stor påvirkning på klimaet – for selvom Danmark har fokus på at omstille sit energisystem til vedvarende energi, er det ikke sådan i alle lande. Helt basalt handler EU’s energipolitik derfor om at gøre medlemslandene selvforsynende med energi, skabe lavere priser ved at understøtte handlen med energi på tværs af EU’s grænser og støtte op om vedvarende energi for bekæmpe klimaforandringer.
Energi er helt essentielt for EU-landenes økonomier. Men landene kommer med vidt forskellige udgangspunkter i bagagen, og derfor er der også mange forskellige holdninger til de energipolitiske emner internt i EU. Nogle er mest optaget af prisen på el, fordi det har betydning for den økonomiske vækst og jobs, mens andre fokuserer på grøn energi og at begrænse klimaforandringerne. 2. ÉN ENERGIPOLITIK FOR EU
Energi er derfor helt central for EU’s politik, og i 2007 vedtog EU’s stats- og regeringschefer en fælles energipolitik for hele Europa, som grundlæggende bygger på:
at forbedre forsyningssikkerheden og konkurrenceevnen: EU importerer over halvdelen af sin energi fra andre lande. I stedet skal medlemslandene være mere selvforsynende. Handlen med el på tværs af EU-grænser kan også give lavere priser og gøre landene mindre afhængige af naturgas fra Rusland.
at bekæmpe klimaforandringer: Udledningen af drivhusgasser skal begrænses, bl.a. ved at fremme vedvarende energi og sikre en mere effektiv udnyttelse af den energi, vi har.

EU’s energipolitik hænger tæt sammen med EU’s politik om at bekæmpe klimaforandringerne. Det hænger sammen på den måde, at meget af den energi, vi bruger i EU i dag, er baseret på fossile brændsler som kul, olie og gas, der udleder CO2e. Derfor skal mere energi i EU komme fra vedvarende energikilder som sol, vand, vind og bølger, og vi skal være mere effektive i forhold til at udnytte den energi, vi bruger – helt på linje med Danmarks energipolitik. Helt konkret lyder EU’s mål:
Bindende mål: 32 % af hele EU’s energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2030.
Vejledende mål: EU skal forbedre energieffektiviteten med 32,5 % i 2030. Det svarer til, at EU’s energiforbrug skal reduceres med knap en tredjedel eller 11 gange Danmarks energiforbrug.
15 % sammenkobling af elnettet – så 15 % af den genererede elektricitet i EU kan transporteres til andre EU-lande.


3. ENERGI PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER
EU forsøger at skabe et indre energimarked, hvor handlen med el på tværs af medlemslandenes grænser skal øges. Det skal give EU-borgerne billigere el og samtidig styrke EU’s konkurrenceevne.
En stabil forsyning af energi er i dag essentiel for, at et moderne samfund kan køre rundt. For uden en stabil forsyning, ville man i højere grad komme ud for, at vi pludselig ikke kan få el ud af stikkontakterne, eller lyssignalerne ikke virker. For at undgå sådanne situationer, har EU besluttet, at medlemslandene internt skal sikre en fast produktion og levering af el i fællesskab. Pt. er EU’s energisystemer ikke sammenkoblet godt nok, så markedet for energi er opsplittet, og det er ineffektivt.
Derfor skal medlemslandes energisystemer kobles sammen i ét stort europæisk elnet. Det vil hjælpe landene med lettere at kunne handle med energi på tværs af landegrænser, og at landene kan støtte hinanden, når der er mangel på el; f.eks. hvis vindmøllerne ikke kan holdes i gang, eller et stort kraftværk går ned. Danmark er et af de lande i EU med de stærkeste energi-forbindelser til vores nabolande, og forbindelserne har en stor betydning for, at vi kan sikre på en konstant fast elforsyning i Danmark.

4. EN FÆLLES ENERGIUNION
En af de helt store planer i EU er at indføre en fælles Energiunion, som skal samle de forskellige europæiske politikker, målsætninger og visioner, der er på energiområdet. Unionen skal ses i forlængelse af de områder, vi allerede har været inde på: Hovedfokus er at sørge for sikker, økonomisk overkommelig og klimavenlig energi til EU’s borgere og virksomheder. Energi skal kunne handles frit på tværs af EU’s landegrænser, og der skal være fokus på at udvikle nye teknologier, ny infrastruktur og nye initiativer om energieffektivitet, som alt sammen skal hjælpe til at mindske borgernes regninger, skabe nye jobs og sætte skub i væksten og eksporten.
Desuden er det et mål, at Europa bliver en bæredygtig og klimavenlig økonomi, som baner vejen for den vedvarende energi og er med i front i kampen mod global opvarmning.
Med Energiunionen vil Europa i højere grad kunne tale med én stemme i den globale energidebat og på den måde sikre større indflydelse i verden.
Undersøg, hvilke mål EU’s energiunion har, og diskuter, hvor målene rækker ind over andre politiske områder.

FacebookMore...