2. Transportsektoren i DK

Transportsektoren står for ca. 25% af det samlede energiforbrug i Danmark og 65% af det samlede olieforbrug (tal fra klima kommissionens rapport 2010). Transportsektoren dækker over gods- og persontransport på veje, med skib og med fly. Langt størstedelen af energien kommer fra fossile brændstoffer. I øjeblikket er tendensen at biobrændstoffer bliver mere og mere udbredt. Størstedelen af biobrændstoffers anvendelse i transportsektoren er ved at blande bioethanol i alm benzin. Typisk er det muligt at tanke benzin med 5-10% bioethanol. Bioethanol er fremstillet ved fermentering (gæring) af planter med et højt indhold af stivelse. Elbiler vinder langsomt frem, men det er stadig lang vej igen før elbiler bliver ligeså almindelige som biler med forbrændingsmotor.

Personbiler Varebiler Bus Tog Cykel/knallert Motorcykel Fly Skib
46,5% 13,6% 9,3% 8,2% 2,9% 0,9% 0,5% 0,2%

 (tal fra  EA Energianalyse)

I tabellen ovenfor ses fordelingen af forskelliges transportformers anvendelse til persontransport. Biler (personbiler og varebiler) står for næsten to tredjedele af den totale persontransport. Problemet ved transport i personbiler er at der i gennemsnit kun er ca. 1,5 personer i bilerne. Dette betyder at der bruges relativt meget energi per person, og at der herved også er en stor udledning. Hvis bilisterne blev bedre til at køre sammen ville det være til stor gavn for miljøet.

 

På figuren nedenfor ses det, at personbilerne står for en meget væsentlig del af energiforbruget i transportsektoren. Dette betyder, at der vil kunne reduceres store mængder  udledning, hvis man kan effektivisere personbilerne eller erstatte de fossile brændstoffer med biobrændstoffer. Grunden til at man vil anvende biobrændstoffer som alternativ til fossile brændstoffer er at den mængde CO2 der frigives ved afbrænding, er lig den mængde CO2 der er optaget i planterne fra luften i plantens levetid.  På denne måde tilføre man ikke mere CO2 til atmosfæren. Dette kræver dog, at biobrændstofferne kan produceres på en måde hvor den samlede udledning af drivhusgasser er mindre end ved afbrænding af olie.

Et stigende behov for (første generations) biobrændstoffer kræver mere landbrugsjord, hvilket betyder enten intensivering af landbruget eller afbrænding af skove, hvilket kan øge udeslippet af drivhusgasser. Biobrændstoffer kan produceres på affald (2. Gen) hvilket i mange aspekter er mere fornuftigt, spørgsmålet er dog hvor store ressourcerne er i forhold til behovet for biobrændstof.

Problemerne med miljøvenlig produktionen af biobrændstoffer har bl.a. betydet, at der også satses meget på elbiler. Elbiler er i dag ikke særligt miljøvenlige i sig selv, da den elektricitet elbilerne benytter hovedsagligt produceres af fossile brændstoffer, som kul. Derfor er det tanken, at  der sideløbende med udviklingen af elbiler også skal investeres i en mere grøn el-produktion. I et kystnært land som Danmark med meget vind, vil dette primært betyde store investeringer i vindmøller. Derudover vil elbiler også på sigt kunne løse nogle af de udfordringer, et højt antal vindmøller i elproduktionen medfører. Læs mere om dette i kapitlet om elbiler.

´

Godstransport

En vigtig del af transportsektoren er godstransporten, der dækker over alt fra madvarer til byggematerialer. En stor del af denne transport foregår med lastbiler. Dette er både transport inden for de danske grænser, men også import fra andre lande, eller lastbiler som kører igennem Danmark på deres vej til et tredje land.

Definition:  Godstransport

Godstransporten opgøres i transportarbejde. Dette måles i enheden tonkilometer [tonkm].

Et transportarbejde på 1tonkm er 1ton gods der transporteres 1km

 

I tredje kvartal 2010 var transportarbejdet med danske lastbiler 4 mia. tonkm, det vil sige at transportarbejdet i løbet af et år er omkring 16 mia. tonkm.

Der en klar sammenhæng mellem den økonomiske udvikling og behovet for transport. I krisetider hvor private og virksomheder tænker sig om en ekstra omgang inden der bruges penge, vil det betyde at der er færre varer der skal transporteres rundt i verden. Dette understøttes af figuren ovenfor. Det ses at transportarbejdet er faldet med over 20% fra andet kvartal 2008 til 2010.

Transport i byerne

Der er forskellige tiltag, der har til formål at begrænse de skadelige effekter fra transportsektoren. Nogle tiltag skal begrænse transporten i særlige områder. Et eksempel på dette er betalingsringen rundt om København, som har været meget omtalt i forbindelse med folketingsvalget i 2011. Betalingsringen ville medføre en afgift ved at køre i bil indtil Københavns centrum, og denne afgift ville variere alt efter hvilket tidspunkt på døgnet man ønskede at køre ind eller ud af København. Ideen var, at man især ville begrænse transporten i myldretiden, så transporten kunne effektiviseres, samtidig med at billisterne skulle få et incitament til at skifte til offentlig transport. Betalingsringen blev imidlertid droppet efter valget, da store dele af befolkningen var imod dette forslag.

Andre tiltag har, i modsætning til at begrænse transporten, det formål at gøre transporten mere miljøvenlig. Dette er f.eks. gjort ved at indføre miljøzoner i de større byer. Den første miljøzone blev opført i København 1. September 2008, og derved blev der stillet flere miljøkrav til lastbiler, der skulle ind i denne zone.

Øvelse: Miljøzoner

http://www.miljozone.dk/ Undersøg hvilke krav der skal overholdes ved kørsel i Miljøzonerne? Hvad er formålet med miljøzonen? Hvad er EURO normerne? –hvad stilles der krav til i disse normer? Hvor stor en betydning forventes det at indførelsen af miljøzonerne vil have?

Case: Transport til Roskilde Festival

Hvert år valfarter omkring 100.000 mennesker til Roskilde i forbindelse med den årlige Roskile Festival. De fleste festivalgængere vælger enten offentlig transport, som tog og bus, men en del vælger også bilen. Alle disse transportformer påvirker (i større eller mindre grad) miljøet negativt.

På overstående figur kan man se, hvilke transportmidler festivalgængerne fra forskellige steder i Danmark og resten af Europa benytter på deres vej til Roskilde.

En effektiv måde at gøre transporten mere bæredygtig på, er f.eks. ved at cykle i stedet for at køre i bil. I forbindelse med Roskilde Festival 2011 var der rigtige mange festivaldeltager der cyklede fra København til Roskilde.

Øvelse: Cykling til Roskilde festival

–       Hvilke argumenter bruger deltagerne for at cykle til Roskilde Festival?

–       Hvilke argumenter kan du se for at cykle frem for at tage bilen eller bussen? Og hvilke ulemper er der ved cyklen?

–       En bil udleder 163g  per km (gennemsnit af nyregistrerede biler i 2006) og der er 40km fra København til Roskilde. Hvis 1000 mennesker tager cyklen i stedet for at køre i bil, hvor mange kg ville man kunne reducere  udledningen med? Antag at der ville have været 2 personer i hver bil.

–       Hvis de samme 1000 mennesker havde rejst med bus, ville udeledning for 1 person over 1 km have været 39g/personkm. Hvor meget CO2 ville busserne have udledt?

Link til kapitel 3: Forbrændingsmotorer

FacebookMore...